Jakub
Głuchowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Bydgoszczy

Aktualności

Brak aktualności
Pokaż wszystkie aktualności

Licytacje nieruchomości

Powrót wyboru do licytacji

 • PIERWSZA UPROSZCZONA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DNIU 10 CZERWCA 2020 R., GODZ. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że:

  w dniu 10-06-2020 r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 22/3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jolanta Donarska
  położonej: 86-060 Nowa Wieś Wielka, Kolankowo,
  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00118680/7

  Dwie sąsiadujące ze sobą działki o łącznej powierzchni 16 100,0 m2 (6 600,0 m2 i 9 500,0m2). Działki są niezabudowane porośnięte w części sosnowymi samosiejkami; w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod cele zabudowy usługowej w tym produkcyjnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w mniejszej części pod projektowaną drogę publiczną w klasie dojazdowej.

  Suma oszacowania wynosi 224 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 000,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

  38 10205011 0000 9102 0181 0555

  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 85-011 Bydgoszcz Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Kancelaria w Bydgoszczy

Adres korespondencyjny

Bydgoszcz, ul. J.J.Śniadeckich 22/3
85-011 Bydgoszcz

Zobacz jak do nas dojechać

E-mail

bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555

Zadzwoń do nas

Telefon / Fax

+48 52 321 27 68

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek:

7:15 - 15:15

Wtorek:

8:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Wtorek: 9:00 - 16:00

"Komornik Sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI - ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.