Komornik

"Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI
ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

 

Pierwsza licytacja mieszkania

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BY1B / 00156030 / 4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu  29-09-2014r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Nowy Rynek 10 w sali nr 208, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Krystyna Majchrzak  położonego: 85-621 Bydgoszcz, Ks. Ściegiennego Piotra 2/14, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B / 00156030 / 4 

Powierzchnia lokalu 45,30m2, I piętro (II kondygnacja). Piwnica o powierzchni 5,60m2 nie zaliczona do powierzchni użytkowej lokalu. Pokój 16,40m2, pokój 12m2, kuchnia 8,5m2, łazienka z wc 3,10m2, przedpokój 5,30m2. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, co z sieci miejskiej, ciepła woda użytkowa podgrzewana indywidualnie, wentylacja grawitacyjna, instalacja domofonowa.

Suma oszacowania wynosi 173 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 300,00zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 28-09-2014r. Postąpienie po 1 300,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 38 10205011 0000 9102 0181 0555
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu
z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przy ul.Nowy Rynek 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.