Komornik

"Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI
ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

 

Pierwsza licytacja pomieszczeń biurowych

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00180588/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu  18-06-2014r.r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

mającego siedzibę przy ul.Nowy Rynek 10 w sali nr 208,  
odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego  do dłużnika: Magdalena Jurkowska
położonego:

85-110 Bydgoszcz, Mostowa 7/Grodzka 6 lok. użytk/4,

dla którego  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00180588/7 

3 pomieszczenia biurowe, korytarz, pomieszczenie socjalne, wc,
obszar 75,43m2, I piętro

(istnieje możliwość przesłania operatu na maila -kontakt w kancelarii komornika tel. 52 322 79 61)

Suma oszacowania wynosi 373 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  279 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 300,00zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia poprzedzającego licytację; postąpienie minimalnie o 2 798zł


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 38 10205011 0000 9102 0181 0555

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przy ul.Nowy Rynek 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.