Egzekucje alimentów

Dziecko ma prawo ubiegać się o alimenty od rodziców dopóki nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Oznacza to, że rodzice mają obowiązek dostarczyć dziecku środków utrzymania nawet gdy osiągnie pełnoletność.

Zgodnie z art. 1086 kpc przy egzekucji należności alimentacyjnych, komornik z urzędu przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przedstawiciel ustawowy dziecka powinien:

 • złożyć tytuł wykonawczy w orginale zaopatrzonym w klauzulę wykonalności,
 • złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

We wniosku egzekucyjnym przedstawiciel ustawowy dziecka podaje:

 • swoje imie i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • sposób przekazania wyegzekwowanych należności (przekaz,przelew lub obiór osobisty),
 • imię, nazwisko, numer PESEL dziecka,
 • sposoby egzekucji,
 • wysokość należnego roszczenia,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane personalne zobowiązanego do alimentowania (tj. dłużnika),
 • jeżeli znane są wierzycielowi składniki majątkowe dłużnika podajemy je we wniosku.

Wszystkie opłaty postępowania egzekucyjnego ponosi Prezes Sądu Rejonowego.

O pomoc w wypełnieniu wniosku egzekucyjnego można poprosić kancelarię komorniczą.

Uwaga!
Należy pamiętać, że dane personalne powinny pokrywać się z danymi zawartymi w tytule wykonawczym. Jeżeli w okresie późniejszym nastąpiły zmiany należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Jeżeli w okresie dwóch miesiący od wszczęcia egzekucji u komornika nie została wyegzekwowana cała należność z tytułu zaległych i bieżących alimentów, lub gdy prowadzenie egzekucji jest niemożliwe z powodu pobytu dłużnika poza granicami kraju, egzekucję uznaje się za bezskuteczą. Osobie uprawnionej do alimentów przysługują wówczas świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Komornik na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka wystawia zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji oraz zaświadczenie o dokonanych wpłatach.

Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego z załączonymi dokumentami od komornika oraz tytułem wykonawczym składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dochód rodziny nie może przekraczać 725 zł na osobę( stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) Świadczenia przysługują osobom uprawnionym do czasu:

 • ukończenia 18 roku życia,
 • gdy osoba uprawniona uczy się w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności–bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Kancelaria w Bydgoszczy

Adres korespondencyjny

Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 Budynek B pokój nr 4
85-451 Bydgoszcz

Zobacz jak do nas dojechać

E-mail

bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555

Zadzwoń do nas

Telefon

+48 536 940 678

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek:

8:00 - 15:15

Wtorek:

8:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Wtorek: 8:00 - 16:00

"Komornik Sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI - ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.